مقاومت به ترکیدن

مقاومت به ترکیدن: (Bursting Strength)

آزمایش مقاومت به ترکیدن حدود 100 سال پیش توسط مولن Mullen اختراع شد و به همین دلیل روش مولن نامیده می شود. بنابراین آزمایش مولن یکی از قدیمی ترین روش های آزمایش مقاومت کاغذ محسوب می شود. در هنگام استفاده از این آزمونگر، نمونه بین دو صفحه متحدالمرکز که هر کدام دارای روزنه ای در مرکز هستند محکم قرار داده می شود. فضای باز بین دو روزنه، منطقه آزمایش است. آن قسمت از نمونه که اطراف این منطقه آزمایش قرار دارند توسط صفحاتی محکم نگه داشته شده است، به طوری که متورم شدن منطقه آزمایش بر اثر فشار و درحین آزمون باعث لغزش و تکان خوردن آن نمی شود. از طریق یک دیافراگم لاستیکی که توسط نیروی هیدرولیکی تحت سرعت کنترل شده ای منبسط می شود، بر نمونه مورد آزمایش فشار اعمال می شود. یک صفحه دیجیتال برای خواندن میزان فشار هیدرولیک بر روی دستگاه نصب شده است. عدد حاصل از آزمون ترکیدن عبارت است از حداکثر فشار مورد نیاز بالای فشار اتمسفر که برای ایجاد شکست در نمونه لازم است. تصاویر زیر دستگاه مقاومت به ترکیدن و نحوه فشار دیافراگم به کاغذ را نشان می دهد.

 مقاومت به ترکیدنمقاومت به ترکیدن

 

به علت استفاده زیاد از آزمونگرهای مولن که مورد استفاده عموم پژوهشگران قرار گرفته است، آزمون های مقاومت به ترکیدن علاوه بر نام مذکور به نام های دیگری از جمله آزمون مولن یا آزمون انفجار (پاپ) نیز مشهور است.

در سیستم SI مقاومت به ترکیدن به صورت کیلونیوتن بر متر مربع یا کیلو پاسکال بیان می شود. شاخص ترکیدن از تقسیم مقاومت به ترکیدن بر گرماژ به دست می آید. در آزمون مقاومت به ترکیدن جهت ترکیدگی در راستای MD می باشد.

 

مقاومت به ترکیدن

 

عوامل موثر بر مقاومت به ترکیدن:

با افزایش گراماژ و همچنین جهت گیری الیاف در جهت ماشین که به افزایش مقاومت کششی در جهت ماشین می انجامد یا از طریق اقداماتی که میزان کرنش شکست در جهت ماشین را افزایش می دهند مثل کاهش کشش در جهت ماشین، مقاومت به ترکیدن کاغذ را زیاد کرد. اقدام دیگر کاهش کرنش شکست در جهت CD از طریق جلوگیری از هم کشیدگی در جهت عرض ماشین کاغذ است.

 

 

بالا