پایداری تا خوردن کاغذ

 

 آزمونگرMIT برای کاغذ با هر نوع ضخامتی مناسب هستند. اگرچه، درصورتی که  لایه های فیبری خارجی  کاغذ از mm 0.25 ضخیم تر باشند، در طول اولین تا خوردگی ها گسیختگی ایجاد می شود و آزمون معنی داری خود را از دست می دهد.پایداری تا خوردن، لگاریتم (بر پایه 10) دو برابر تعداد تا خوردگی هایی است که برای شکست کاغذ مورد نیاز است هنگامی که نوار کاغذ با پهنای mm15 تحت فشار استاندارد N 9.81 آزمایش شود.تا خوردگی دو برابر،  یک نوسان کامل از قطعه تست است، در هنگام تا خوردن به سمت عقب و سپس به سمت جلوی  یک خط مشخص. یک گیره فنری برای ایجاد یک حرکت بدون چرخش در مسیر عمودی به سمت محور چرخش از راس  تا خوردگی تا پایین آن، فشار وارد می کند. بار توسط یک فنر متصل به گیره که به راحتی قابل تنظیم برای ارائه هر فشاری (در محدوده N 14.72 –  4.9) بر نمونه است، اعمال شده است. پیچش فنر در زمان بارگیری حد اقل mm17 به ازای هر N 9.81 خواهد بود، که با استفاده از یک وزنه یک کیلوگرمی به دست می آید. یک تا خوردگی نوسانی از دو سطح  صاف و استوانه ای موازی  که به صورت متقارن با توجه به محور چرخش جای گرفته اند، حمایت می کند. هرکداو از دو سطح تاخوردگی باید دارای شعاع خمیدگی  mm 0.38 و عرضmm 19 باشند.

 

آزمونگرMIT

 

بالا