آزمون مقاومت چسبندگی لایه ها

 

در این آزمون میزان مقاومت بین لایه ای کارتن مورد بررسی قرار می گیرد.ملحق مربوطه این آزمون در بین لایه های کارتن فرو رفته و اعمال فشار توسط دستگاه مناسب این لایه ها از یکدیگر جدا می شود.

میزان چسبندگی بین لایه ای در این آزمون مورد بررسی قرار می گیرد.

 

مقاومت چسبندگی لایه ها

بالا