تاثیر لاینر و فلوت در ویژگی های کارتن

لاینر و فلوت از مھمترین بخش ھای مقوای فلوتینگ می باشند و روی تمام ویژگی ھای کارتن تاثیر می گذارند. مطالعه حاضر با ھدف بررسی تاثیر خصوصیات کاغذ لاینر و فلوت بر روی ویژگی ھای مقاومتی ورق کارتن حاصله از آ نھا فلوت خیلی ریز و خیلی درشت ھمراه ،F ھمچنین فلو تھای غیر استاندارد شامل نوع E و A، B، C انجام گرفته است. در این مقاله ابتدا فرایند تولید مقوای کنگرھای شرح داده شده است. انواع فلوتھای استاندارد شامل نوع با کاربرد و تاثیر ھر یک بر ویژگی ھای کارتن در این مقاله معرفی شده اند. علاوه بر فلوتھا انوع کاغذ لاینرھای مورد استفاده برای مقوای فلوتینگ از لحاظ ماده اولیه و کاربرد معرفی شدھ اند که شامل: کرافت لاینر، تست لاینر و بیشترین مقاومت در برابر ضربه و کمترین مقاومت خردشدگی را دارد، ھمچنین مقوای نوع فلوت خیلی ریز کمترین مقاومت در برابر ضربه و A کاغذ شرنز می باشند. نتایج نشان داده است که مقوای ساخته شده از نوع فلوت بیشترین مقاومت نسبت به خرد شدگی را دارد. کرافت لاینر تھیه شده از الیاف خمیر سوزنی برگ خالص، مقاومت به پارگی، کشش و ترگی بالاتری نسبت به کاغذ تست لاینر و شرنز دارد. با استفاده ار نوع فلوت و کاغذ لاینر رویی و زیری، می توان مقاومت و دیگر ویژگی ھای مقوای کنگرھای و کارت نھای حاصله از آن را افزایش یا کاھش داد.

صنایع کاغذی
بالا