روش اندازه گیری زیادی برای مقاومت فشاری وجود دارد. متداول ترین آن آزمون لھیدگی حلقه است که در آن باریکه ای از کاغذ ابتدا به شکل حلقه در آمده سپس از سمت لبه ھا با یک دستگاه آزمون ویژه و با استفاده از یک صفحه صاف تحت فشار قرار می گیرد.