اندازه گیری مقاومت کششی حد شکست:

در اندازه گیری مقاومت کششی، نمونه ای از کاغذ با طول و عرض یکسان یبن دو گیره محکم می شود. آنگاه برای ایجاد تنش کششی، گیره ھا از ھم فاصله می گیرند و مکانیسم دستگاه به این شکل است که نیروی
کششی را در ھنگام از ھم گسیختگی کاغذ نشان می دھد. علاوه بر این ، بیشتر تجھیزات به طور ھمزمان قادر به نشان دادن کشیدگی نمونه نیز می باشند. تجھیزات پیشرفته مقادیر جذب انرژی کششی را نیز
فراھم می کند.
اھمیت مقاومت کششی حد شکست:
مقاومت کششی مستقیما نمایانگر دوام و چگونگی کارکرد نھایی کاغذھایی چون کاغذ بسته بندی، کاغذ کیسه ای، کاغذ نواری صمغ دار، کاغذ بسته بندی کابلی، کاغذ تابدار و کاغذھای چاپ می باشد.کاغذھای
مذکور در ھنگام مصرف تحت تنش ھای مستقیم کششی قرار دارند. عموما ھر کاغذی که دستخوش عمل تبدیل می شود باید از یک مقاومت کششی حداقلی برخوردار باشد، چرا که کاغذ درحین عبور از مراحل
مختلف در معرض تنش ھای کششی قرار می گیرد. از کاغذ ھای چاپ، به عنوان نمونه ای ابتدایی از اینگونه کاغذھا می توان نام برد. برای افزایش مقاومت کششی کاغذ، راه ھای مختلفی موجود است. برای مثال:
افزایش خمیر زنی یا پالایش، افزایش پرس مرطوب، افزودن چسب خمیر زنی، ازدیاد مقدار الیاف بلند در خمیر و افزایش وزن پایه ھمگی معمولا منجر به بھبود مقاومت کششی می گردند.
ویژگی ھای مقاومت کششی:
مقاومت کاغذ در برابر بارگذاری کششی به روش ھای مختلفی بیان می شود.
-1 شاخص کشش: حداکثر نیروی کششی در واحد پھنا و واحد گرماژ می باشد
-2 مقاومت کششی: حداکثر نیروی مرتبط با پھنای نمونه آزمونی می باشد.
-3 تنش کششی در نقطه شکست: حداکثر نیروی کششی در واحد پھنا و واحد ضخامت است.
در منابع قدیمی تر از مفھوم طول پارگی نیز استفاده می شود. مفھوم آن حداکثر طولی است که یک نوار آویزان کاغذ می تواند داشته باشد بدون اینکه پاره شود.