چرخه بازیافت کاغذ

آزمون تست کشش

مقاومت کششی مستقیما نمایانگر دوام و چگونگی کارکرد نھایی کاغذھایی…

چرخه بازیافت کاغذ

مقاومت لھیدگی حلقه کاغذ

روش اندازه گیری زیادی برای مقاومت فشاری وجود دارد. متداول…

چرخه بازیافت کاغذ

تاثیر لاینر و فلوت در ویژگی ھای کارتن

لاینر و فلوت از مھمترین بخش ھای مقوای فلوتینگ می…

چرخه بازیافت کاغذ

کارتن لمینتی

لاینر و فلوت از مھمترین بخش ھای مقوای فلوتینگ می…