مرتب سازی بر اساس: جهت :
 • چرخه بازیافت کاغذ

  کارتن لمینتی

  لاینر و فلوت از مھمترین بخش ھای مقوای فلوتینگ می باشند و روی تمام ویژگی ھای کارتن تاثیر می گذارند. مطالعه حاضر با ھد...
 • چرخه بازیافت کاغذ

  تاثیر لاینر و فلوت در ویژگی ھای کارتن

  لاینر و فلوت از مھمترین بخش ھای مقوای فلوتینگ می باشند و روی تمام ویژگی ھای کارتن تاثیر می گذارند. مطالعه حاضر با ھد...
 • چرخه بازیافت کاغذ

  مقاومت لھیدگی حلقه کاغذ

  روش اندازه گیری زیادی برای مقاومت فشاری وجود دارد. متداول ترین آن آزمون لھیدگی حلقه است که در آن باریکه ای از کاغذ ا...
 • چرخه بازیافت کاغذ

  آزمون تست کشش

  مقاومت کششی مستقیما نمایانگر دوام و چگونگی کارکرد نھایی کاغذھایی چون کاغذ بسته بندی، کاغذ کیسه ای، کاغذ نواری صمغ دا...
بالا