مدل تعالی سازمان

ما به بهبود مستمر در کلیه حوزه‌ها و فرایندهای کاری شرکت مهندسین خبره میهن، تعهد داریم. بنابراین مبتنی بر مدل تعالی سازمانی که متناسب با شرایط شرکت طراحی شده است، هر ساله فرایندهای خود را ارزیابی نموده و در جهت تعالی سازمان پروژه های بهبود تعریف می کنیم. شکل مقابل لایه اول مدل تعالی سازمانی مهندسین خبره میهن را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود برای ما بهبود مستمر فرایندها به طور متوازن با بهبود مستمر نتایج است که ارزش‌آفرین است. ضمنا یادگیری و اصلاح و خلاقیت نیز از ارکان مورد تاکید در مدل است. ما باور داریم تعهد ما به بهبود مستمر فرایندها و نتایج به ما کمک می کند به عنوان شرکتی پیشرو و متعالی از دید مشتریان، همکاران، تامین کنندگان سهامداران و جامعه عمل نماییم

 

بالا